« vissza a keresési eredmény listához  
n-PROPIL-NITRÁTICSC: 1513 (2004 április)
Salétromsav, propil-észter
Monopropil-nitrát
CAS #: 627-13-4
ENSZ #: 1865
EINECS #: 210-985-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel, gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Zavartság. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. Hűvösen. Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
n-PROPIL-NITRÁT ICSC: 1513
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Lebomlik égéskor. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C3H7NO3
Molekulatömeg: 105.1
Forráspont: 110° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.06
Lobbanáspont: 20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 175° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-100 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat, a szemet és a bőrt. Nagy koncentrációk inhalációja okozhat a vérre való hatást. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; 40 ppm mint STEL; BEI van 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019