« vissza a keresési eredmény listához  
2,2-DIKLÓRPROPIONSAVICSC: 1509 (2003 november)
Dalapon
alfa,alfa-Diklórpropionsav
CAS #: 75-99-0
EINECS #: 200-923-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Ha folyadék: gyűjtse össze a szivárgó folyadékot zárható tartályban amennyire lehetséges. Ha szilárd: söpörje a kiömlött anyagot tartályba. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,2-DIKLÓRPROPIONSAV ICSC: 1509
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS, FEHÉR, KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG VAGY SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Megtámadja az alumíniumot, a rezet és ötvözeteiket. 

Képlet: C3H4Cl2O2
Molekulatömeg: 143.0
Forráspont: 190° C
Olvadáspont: 20° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.40
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 90
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.76  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-162-00-7; VESZÉLY; H315 H318 H412; Piktogram: GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-38-41-52/53; S: (2)-26-39-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019