« vissza a keresési eredmény listához  
terc-OKTIL-MERKAPTÁNICSC: 1494 (2003 november)
2,4,4-Trimetil-2-pentántiol
terc-Oktántiol
2-Metil-2-heptántiol
CAS #: 141-59-3
ENSZ #: 3023
EINECS #: 205-490-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  46° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  46° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, szén-dioxidot, habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás. Szédülés. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős bázisoktól, erős savaktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
terc-OKTIL-MERKAPTÁN ICSC: 1494
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-szulfidot és kén-oxidokat. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős redukálószerekkel. Megtámad sok fémet és a gumit. 

Képlet: C8H18S / (CH3)2CSHCH2C(CH3)3
Molekulatömeg: 146.3
Forráspont: 155° C
Olvadáspont: -74° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.85
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.0
Lobbanáspont: 46° C ny.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-? 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket, tudati szint csökkenést és légzési depressziót. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019