« vissza a keresési eredmény listához  
n-OKTIL-MERKAPTÁNICSC: 1493 (2003 november)
1-Oktántiol
1-Merkaptooktán
1-Oktán-1-tiol
CAS #: 111-88-6
EINECS #: 203-918-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  69° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  69° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, szén-dioxidot, habot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Szédülés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Fejfájás, Hányinger. Hányás. Szédülés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős bázisoktól, erős savaktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
n-OKTIL-MERKAPTÁN ICSC: 1493
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-szulfidot és kén-oxidokat. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős redukálószerekkel. Megtámadja a fémeket és a gumit. 

Képlet: C8H18S / CH2SH(CH2)6CH3
Molekulatömeg: 146.3
Forráspont: 199° C
Olvadáspont: -49° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.84
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.06
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 69° C ny.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.21 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019