« vissza a keresési eredmény listához  
POLIVINIL-KLORIDICSC: 1487 (2005 április)
Etilén, klór-, polimer
1-Klóretilén polimer
PVC
CAS #: 9002-86-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
POLIVINIL-KLORID ICSC: 1487
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR VAGY LABDACSOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat és foszgént. Hevesen reagál fluorral. 

Képlet: (C2H3Cl)n
Molekulatömeg: 60 000-150 000
Sűrűség: 1.41 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat fibrózist (pneumokoniózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (respirábilis frakció): 0.3 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A PVC termékeknek sok formája van, a gyártáskor használt adalékok következtében.
Az adalékanyagok befolyásolhatják az anyag fizikai és toxikológiai tulajdonságait.
A végtermék monomer nyomokat tartalmazhat lásd ICSC 0082 Vinil-klorid. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019