« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-AMIN (VIZES OLDAT)ICSC: 1485 (2003 június)
Metánamin, N-metil (vizes oldat)
DMA (vizes oldat)
CAS #: 124-40-3
ENSZ #: 1160
EINECS #: 204-697-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon nagy mennyiségű vizet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedje be habbal. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Elkülönítve erős savaktól, oxidálószerektől, alumíniumtól, réztől, réz-ötvözetektől, higanytól, cinktől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIMETIL-AMIN (VIZES OLDAT) ICSC: 1485
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
A VIZES OLDAT CSÍPŐS SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és higannyal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot, a rezet, a cink ötvözeteket, a galvanizált felületeket és a műanyagot. 

Képlet: (CH3)2NH / C2H7N
Molekulatömeg: 45.1
Forráspont: 51° C
Olvadáspont: -37° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 26.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.14
Lobbanáspont: -18° C
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.8-14.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.2
Viszkozitás: 3.4 mPa/s 27° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. A gőz súlyosan irritálja a légutakat. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 3.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 9.4 mg/m³, 5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A toxikológiai adatok a több, mint 15% dimetil-amint tartalmazó vizes oldatokra vonatkoznak, és a fizikai tulajdonságok a koncentrációval változnak.
Ezen a kártyán lévő fizikai tulajdonságok a 40%-os oldatra vonatkoznak.
Lásd ICSC 0260 Dimetilamin gáz gázpalackban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 100).
ÁK: 3,8 mg/m³, CK: 9,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdoságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-001-00-9; VESZÉLY; H220 H332 H335 H315 H318; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS05 GHS07; Megjegyzés: U5.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019