« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 1483 (2003 május)
Metánamin (40 %-os vizes oldat)
Aminometán (40 %-os vizes oldat)
Monometil-amin (40 %-os vizes oldat)
CAS #: 74-89-5
ENSZ #: 1235
EINECS #: 200-820-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot híg savval. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős savaktól, oxidálószerektől, alumíniumtól, réztől, cinktől, cink ötvözetektől és higanytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
METIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 1483
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VIZES OLDAT. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál higany vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag közepesen erős bázis. Megtámadja a műanyagokat, a gumit, a rezet, az alumíniumot, a cink ötvözeteket és a galvanizált felületeket. 

Képlet: CH5N / CH3NH2
Molekulatömeg: 31.1
Forráspont: 48° C
Olvadáspont: -39° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.89
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 31
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.08
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: -10° C
Öngyulladási hőmérséklet: 430° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 4.9-20.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. A gőz súlyosan irritálja a légutakat. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL.
MAK: 6,4 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 0178 Metilamin gáz gázpalacban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-001-01-6; VESZÉLY; H224 H332 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, C; R: 12-20/22-34; S: (2)-3-16-26-29-36/37/39-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019