« vissza a keresési eredmény listához  
ETIL-AMIN (50-70%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 1482 (2003 május)
Etánamin (50-70 %-os vizes oldat)
Aminoetán (50-70 %-os vizes oldat)
CAS #: 75-04-7
ENSZ #: 2270
EINECS #: 200-834-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Óvatosan semlegesíteni kell a kiömlött folyadékot. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Jól zárva. Elkülönítve savaktól és oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
ETIL-AMIN (50-70%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 1482
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VIZES OLDAT. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és szerves vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok nem-vas fémet és a műanyagokat. 

Képlet: C2H5NH2 / C2H7N
Molekulatömeg: 45.1
Forráspont: 17° C
Olvadáspont: -81° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.81
Gőznyomás, kPa 2° C-on: 53.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Lobbanáspont: -18° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.5-14 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 9.4 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 9.4 mg/m³, 5 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 0153 Etilamin gáz gázpalacban.
A fizikai tulajdonságok a 70%-os oldatra vonatkoznak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 117).
ÁK: 9,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 312-002-00-4; VESZÉLY; H220 H319 H335; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS07; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xi; R: 12-36/37; S: (2)-16-26-29 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019