« vissza a keresési eredmény listához  
BÁRIUM-NITRÁTICSC: 1480 (2004 április)
Salétromsav, bárium só
Bárium-dinitrát
CAS #: 10022-31-8
ENSZ #: 1446
EINECS #: 233-020-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Szén-dioxid használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Nyáladzás. Hasi görcsök. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Légszomj. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Lásd Megjegyzések. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Azután bő vízzel le kell mosni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, fémporoktól és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
BÁRIUM-NITRÁT ICSC: 1480
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTALYOK VAGY KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Reagál fémporokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: BaN2O6 / Ba(NO3)2
Molekulatömeg: 261.4
Elbomlik
Olvadáspont: 590° C
Sűrűség: 3.24 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 8.7 (mérsékelt) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció okozhat kálium hiányt. Okozhat szív rendellenességet és izom rendellenességet. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: (mint Ba): 0.5 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Sokk-érzékennyé válik, ha magnézium-aluminium ötvözetekel, kénporral és könnyűfém porral szennyezett.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 27 - Ba oldható vegyületei, mint Ba).
ÁK: 0,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 056-002-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H332 H302; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/22; S: (2)-28 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019