« vissza a keresési eredmény listához  
1-VINIL-2-PIRROLIDONICSC: 1478 (2004 április)
Vinilbutirolaktam
1-Etenilpirrolidin-2-on
N-Vinil-2-pirrolidinon
CAS #: 88-12-0
EINECS #: 201-800-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól. Sötétben tartandó. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
1-VINIL-2-PIRROLIDON ICSC: 1478
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat levegő jelenlétében, melegítésre, fény és savak hatására. Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró nitrogén-oxid gázok képződnek. 

Képlet: C6H9NO
Molekulatömeg: 111.14
Forráspont 1.3kPa-nál: 90-93° C
Olvadáspont: 13° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.04
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 12
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.83
Lobbanáspont: 93° C
Öngyulladási hőmérséklet: 364° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.4
Viszkozitás: 2.07 cP 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat májkárosodást. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 0.047 mg/m³, 0.01 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-168-00-0; VESZÉLY; H351 H332 H312 H302 H373 H335 H318; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22-37-40-41-48/20; S: 26-36/37/39; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019