« vissza a keresési eredmény listához  
PIRÉNICSC: 1474 (2003 november)
Benz (d,e,f) fenantrén
béta-Pirén
CAS #: 129-00-0
EINECS #: 204-927-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!    Használjon vízpermetet, szén-dioxidot, száraz port, alkohol-rezisztens habot, polimer habot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PIRÉN ICSC: 1474
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
PALE YELLOW VAGY SZINTELEN VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C16H10
Molekulatömeg: 202.26
Forráspont: 404° C
Olvadáspont: 151° C
Sűrűség: 1.27 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 0.135
Gőznyomás, Pa ?° C-on: 0.08
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.88  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A napfény fokozhatja az anyag irritáló hatását. Okozhat krónikus bőr elszíneződést. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a rákokban, a halakban, a tejben, az algákban és a puhatestűekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A pirén a policiklikus aromás szénhidrogének egyike - ezekre a standardokat rendszerint, mint keverékekre állapítják meg, pl. kőszén kátrány illékony anyagai.
A pirén tiszta formában laboratóriumi vegyszerként előfordulhat.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
Lásd ICSC 1415. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019