« vissza a keresési eredmény listához  
o-SZEK-BUTILFENOLICSC: 1472 (2002 szeptember)
2-szek-Butilfenol
2-(1-Metilpropil)fenol
CAS #: 89-72-5
ENSZ #: 3145
EINECS #: 201-933-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, habot, port.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve sav-anhidridektől, sav-kloridoktól, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
o-SZEK-BUTILFENOL ICSC: 1472
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BOROSTYÁN SZINŰ FOLYADÉK VAGY SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Hevesen reagál bázisokkal, savanhidridekkel és sav-kloridokkal. Megtámadja az acélt és a rezet és ötvözeteit. 

Képlet: C10H14O / C2H5(CH3)CHC6H4OH
Molekulatömeg: 150.2
Forráspont: 224-237° C
Olvadáspont: 14° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.2
Lobbanáspont: 107° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.27  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. A gőz irritálja a légutakat. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019