« vissza a keresési eredmény listához  
MALONONITRILICSC: 1466 (2003 július)
Propándinitril
Malonsav-dinitril
Cianacetonitril
Metilén-dinitril
CAS #: 109-77-3
ENSZ #: 2647
EINECS #: 203-703-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Zavartság. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Fél-ülő helyzet. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Hűvösen. Elkülönítve erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
MALONONITRIL ICSC: 1466
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál 130°C feletti hőmérséklet vagy bázisok hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C3H2N2 / NCCH2CN
Molekulatömeg: 66.1
Forráspont: 218-220° C
Olvadáspont: 30-34° C
Sűrűség: 1.19 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 13.3 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 27
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
Lobbanáspont: 112° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre (gátlás). Okozhat görcsöket, szív rendellenességet és légzési elégtelenséget. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-009-00-7; VESZÉLY; H331 H311 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-50/53; S: (1/2)-23-27-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019