« vissza a keresési eredmény listához  
n-BUTIRONITRILICSC: 1465 (2003 június)
Bután-nitril
Vajsav-nitril
1-Cian-propán
n-Propil-cianid
CAS #: 109-74-0
ENSZ #: 2411
EINECS #: 203-700-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  17° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  17° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, habot, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Zavartság. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős redukálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
n-BUTIRONITRIL ICSC: 1465
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Lebomlik forró felületekkel, lángokkal vagy savakkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. 

Képlet: C4H7N / CH3CH2CH2CN
Molekulatömeg: 69.1
Forráspont: 116-118° C
Olvadáspont: -112° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 3
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 17° C
Öngyulladási hőmérséklet: 501° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.5/0.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján, belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre (gátlás). Okozhat görcsöket, szív rendellenességet és légzési elégtelenséget. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat , permetezés vagy szétszórás esetén sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.00007 ppm mint TWA; 0.0003 ppm mint STEL; (bőr); (DSEN); (RSEN) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-005-00-5; VESZÉLY; H225 H331 H311 H301; Piktogram: GHS02 GHS06.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 10-23/24/25; S: (1/2)-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019