« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-DISZULFITICSC: 1461 (2002 november)
Dinátrium-diszulfit
Dinátrium-piroszulfit
Nátrium-metabiszulfit
CAS #: 7681-57-4
EINECS #: 231-673-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-DISZULFIT ICSC: 1461
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel kén-oxidokat képez. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Hevesen reagál tömény nátrium-nitrit oldattal. Lebomlik savakkal érintkezve. Ezzel kén-oxidokat képez. 

Képlet: Na2O5S2
Molekulatömeg: 190.1
Elbomlik 150° C-on
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml ml° C-on: 54 (jó)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -3.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja gyomor- bél rendszert. Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-063-00-2; VESZÉLY; H302 H318 EUH031; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-31-41; S: (2)-26-39-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019