« vissza a keresési eredmény listához  
N-FENIL-1,4-BENZOLDIAMINICSC: 1446 (2002 augusztus)
4-Aminodifenil-amin
N-(4-Aminofenil)anilin
N-Fenil-p-fenilén-diamin
CAS #: 101-54-2
EINECS #: 202-951-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon száraz port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás, Hányinger. Hasi fájdalom. Hányás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
N-FENIL-1,4-BENZOLDIAMIN ICSC: 1446
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BÍBORSZINŰ KRISTÁLYOS POR VAGY TŰK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor szén-monoxid és nitrogén-oxidok mérgező füstjeit képezi. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H12N2 / C6H5NHC6H4NH2
Molekulatömeg: 184.24
Forráspont: 354° C
Olvadáspont: 75° C
Sűrűség: 1.09 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.05
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.000076
Lobbanáspont: 193° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.4 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a szemet. Lenyelése hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az olvadt anyag ENSZ száma 3077. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019