« vissza a keresési eredmény listához  
terc-BUTIL-ACETÁTICSC: 1445 (2002 szeptember)
Ecetsav, terc-butil-észter
Ecetsav, 1,1-dimetiletil-észter
CAS #: 540-88-5
ENSZ #: 1123
EINECS #: 208-760-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  15.5° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  15.5° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon szén-dioxidot, száraz port, habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
terc-BUTIL-ACETÁT ICSC: 1445
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel, beleértve nitrátokat. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: C6H12O2
Molekulatömeg: 116.2
Forráspont: 97.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 6.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.19
Lobbanáspont: 15.5° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.5-7.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.76  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 150 ppm mint STEL.
MAK: 96 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-026-00-7; VESZÉLY; H225 EUH066; Piktogram: GHS02; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11-66; S: (2)-16-23-25-29-33; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019