« vissza a keresési eredmény listához  
DIIZOBUTIL-AMINICSC: 1442 (2019 november)
N,N-Bisz(2-metilpropil)amin
1-Propánamin, 2-metil-N-(2-metilpropil)-
2-Metil-N-(2-metilpropil)-1-propánamin
CAS #: 110-96-3
ENSZ #: 2361
EINECS #: 203-819-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  29° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.  29° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, vizet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorr
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős oxidálószerektől és erős savaktól. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIIZOBUTIL-AMIN ICSC: 1442
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag közepesen erős bázis. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja sok fémet és egyes műanyagokat. A vízes oldat lassan marja az üveget. 

Képlet: C8H19N / CH3CH(CH3)CH2NHCH2CH(CH3)CH3
Molekulatömeg: 129.3
Forráspont: 139° C
Olvadáspont: -74° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.75 (20°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.22 (kissé oldódik)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.97
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
Lobbanáspont: 29° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.63
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz érintkezése a szemmel látászavart okozhat. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019