« vissza a keresési eredmény listához  
PETROLÁTUM (FEHÉR)ICSC: 1440
2002 június
CAS #: 8009-03-8
EINECS #: 232-373-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr      
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
PETROLÁTUM (FEHÉR) ICSC: 1440
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR, VIASZOS PASZTA 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 


Forráspont: 302° C
Olvadáspont: 36-60° C
Sűrűség: 0.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <1.3
Lobbanáspont: 182-221° C
Öngyulladási hőmérséklet: >290° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-7 (becsült)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: >6
Viszkozitás: 18.2 cSt 100° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
The substance consists of saturated hydrocarbons with carbon numbers mainly higher than 25.
Its composition depends upon the petroleum source and refining process.
Highly refined (White Petrolatum) grades are used in pharmacy and cosmetics.
Less refined grades (Yellow, amber or brown Petrolatum) are used industrially and may contain impurities such as carcinogenic polycyclic aromatics.
Therefore, the European Union applies the risk phrase R 45 (May cause cancer) with Note N to petrolatum.
Note N reads ''the classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen.
This note applies to certain complex oil-derived substances in Annex I''. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018