« vissza a keresési eredmény listához  
DESZTILLÁTUM, PETROLEUM, OLDÓSZERREL FINOMITOTT KÖNNYÛ NAFTÉNBÁZISÚ.ICSC: 1430
Párlatok, ásványolaj, oldószerrel finomított könnyû nafténbázisú
Alapolaj
2001 október
CAS #: 64741-97-5
EINECS #: 265-098-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DESZTILLÁTUM, PETROLEUM, OLDÓSZERREL FINOMITOTT KÖNNYÛ NAFTÉNBÁZISÚ. ICSC: 1430
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 


Forráspont: 150-600° C
Relatív sűrűség (víz = 1): ~0.84-0.94 (15°C)
Lobbanáspont: >124° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.9-6 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A raffinate contains C15-C30 hydrocarbons with a viscosity of less than 19 cSt at 40°C (100 SUS at 100°F).
It contains few normal paraffins.
A nyersanyagtól és a gyártási eljárástól függően, ezen oldószer összetétele és fizikai tulajdonságai jelentősen változhatnak.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra, vagy akár néhány nap múlva jelentkeznek és azokat a fizikai megterhelés fokozza.
L megjegyzés: az EU rákkeltő osztályozás (R45) nem vonatkozik, ha a DMSO kivonat tartalom kimutathatóan kevesebb, mint 3 térfogat%.
PY8041000 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (mild) light naphthenic; PY8041001 refers to mineral oil, petroleum distillate, solvent refined (severe) light naphthenic. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; H: 45; S: 53-45; Megjegyzés: H, L 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018