« vissza a keresési eredmény listához  
2-PENTANOL (RACÉM KEVERÉK)ICSC: 1428
1-Metil-1-butanol
szek-n-Amilalkohol
Metilpropilkarbinol
3-Metil-2-butanol
Pentán-2-ol
2009 április
CAS #: 6032-29-7
ENSZ #: 1105
EINECS #: 227-907-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  33° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  33° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Hányinger. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Időleges látásvesztés.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
2-PENTANOL (RACÉM KEVERÉK) ICSC: 1428
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H12O / CH3(CH2)2CHOHCH3
Molekulatömeg: 88.2
Forráspont: 119° C
Olvadáspont: -50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 16.6 (jó)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.55
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 33° C
Öngyulladási hőmérséklet: 330° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-10.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.25
Viszkozitás: 5.3 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 73 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
EU classification is a group classification for pentanol isomers, with the exception of those specified elsewhere in Annex I.
Lásd ICSC 0535 és 0536.
The information on this card is for the racemic mixture.
CAS numbers for the optical isomers: 31087-44-2 for the R(-) and 26184-62-3 for the S(+) isomer. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; H: 10-20-37-66; S: (2)-46; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018