« vissza a keresési eredmény listához  
DIKLÓRACETILÉNICSC: 1426 (2001 október)
Diklóretin
CAS #: 7572-29-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal vagy oxidálószerekkel. NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, habot, szén-dioxidot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás. Torokfájás. Szédülés. Arcideg bénulás, érzészavar és remegés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős savaktól és oxidálószerektől. Hűvösen. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
DIKLÓRACETILÉN ICSC: 1426
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ OLAJSZERŰ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve klórt. Hevesen reagál oxidálószerekkel és savakkal. 

Képlet: C2Cl2
Molekulatömeg: 94.9
Forráspont: 32° C (robban)
Olvadáspont: -66° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.3
Lobbanáspont: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet az idegrendszerre és a vesére. Okozhat szöveti károsodást, működés károsodást és vesekárosodást. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az anyag kereskedelmi forgalomban nem kapható, de a triklóretilén, triklóretán lebomlási terméke és a vinilidén- klorid mellékterméke. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, Xn; R: 2-40-48/20; S: (2)-36/37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019