« vissza a keresési eredmény listához  
KŐSZÉNKÁTRÁNY-SZUROKICSC: 1415 (2002 július)
Szurok
CAS #: 65996-93-2
EINECS #: 266-028-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Tüsszögés. Köhögés. Lásd: Hosszantartó vagy ismétlődő expozíció hatásai.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Égő érzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd a Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KŐSZÉNKÁTRÁNY-SZUROK ICSC: 1415
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE ~ BARNA PASZTA 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 400° C felett. Így mérgező füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 


Forráspont: >250° C
Olvadáspont: 30-180° C
Sűrűség: >1 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.01
Lobbanáspont: >200° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: >500° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.04
Elektromos vezetőképesség: 1.7x10e-9 pS/m (30°C-on, IUCLID) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A napfény fokozhatja az anyag irritáló hatását. Okozhat égéseket. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat when dispersed and when heated. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást és bőr hiperpigmentációt okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a talajszennyezésre és a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 648-055-00-5; VESZÉLY; H350 H340 H360FD H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45; S: 53-45; Megjegyzés: H 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019