« vissza a keresési eredmény listához  
HEXABRÓMCIKLODODEKÁN (IZOMÉREK KEVERÉKE)ICSC: 1413 (2019 november)
Ciklododekán, hexabróm-izomérek
CAS #: 25637-99-4
ENSZ #: 3077
EINECS #: 247-148-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por belégzését. Használjon szellőztetést (ha por, ne). Használjon helyi elszívást.  Friss levegő. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Viszketés.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátást kell igénybevenni, ha az irritáció tartós. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
HEXABRÓMCIKLODODEKÁN (IZOMÉREK KEVERÉKE) ICSC: 1413
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR VAGY SZEMCSÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H18Br6
Molekulatömeg: 641.7
Elbomlik >190° C-on
Olvadáspont: 170-209° C (lásd Megjegyzések)
Sűrűség: 2.2-2.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 0.066 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.62 (technikai minőség) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg a por belégzése útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az anyag károsíthatja a szoptatott gyermeket. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a tengeri eredetű élelemben, a szárazföldi szervezetekben és a növényekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai HBCDD 3 fő izomerből áll: béta-HBCDD (CAS 134237-51-7); alfa-HBCDD (CAS 134237-50-6); gamma-HBCDD (CAS 134237-52-8).
A technikai HBCDD kb. 70-95 % γ-HBCDD-t és 3-30 % α- és β-HBCDD-t tartalmaz, a gyártási módszertől függően.
Az izomerek olvadáspontjai: α-HBCDD: 179-181 °C; β-HBCDD: 170-172 °C; γ-HBCDD: 207-209 °C. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
H361; H362 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019