« vissza a keresési eredmény listához  
M-NITROTOLUOLICSC: 1411 (2001 október)
3-Metilnitrobenzol
Toluol, m-nitro
3-Nitrotoluol
1-Metil-3-nitrobenzol
CAS #: 99-08-1
ENSZ #: 1664
EINECS #: 202-728-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel vagy kénsavval.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel vagy kénsavval.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, kénsavtól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
M-NITROTOLUOL ICSC: 1411
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA FOLYADÉK VAGY SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve szén-monoxidot és nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel és kénsavval. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C7H7NO2
Molekulatömeg: 137,15
Forráspont: 231.9° C
Olvadáspont: 16.1° C
Sűrűség: 1.16 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.05
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.73
Lobbanáspont: 106° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.45  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019