« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-KLÓRACETÁTICSC: 1410 (2001 október)
Klórecetsav-metil-észter
Metil-monoklóracetát
Metil-alfa-klóracetát
CAS #: 96-34-4
ENSZ #: 2295
EINECS #: 202-501-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  57° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  57° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
METIL-KLÓRACETÁT ICSC: 1410
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel maró füstöket, beleértve hidrogén-kloridot képez. Reacts with redukálószerekkel and oxidálószerekkel. 

Képlet: C3H5ClO2
Molekulatömeg: 108.53
Forráspont: 129.5° C
Olvadáspont: -32.1° C
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 19.8° C-on: 5.2
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 650
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 57° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 465° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 7.5-18.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.76 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a bőrre. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 4.5 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-205-00-X; VESZÉLY; H226 H331 H301 H335 H315 H318; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 10-23/25-37/38-41; S: (1/2)-26-37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019