« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZFOR-PENTASZULFIDICSC: 1407 (2004 október)
Difoszfor-pentaszulfid
Foszfor-szulfid
CAS #: 1314-80-3
ENSZ #: 1340
EINECS #: 215-242-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel. A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal vagy vízzel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon száraz port, szén-dioxidot, száraz homokot. Víz használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedett száraz, zárható tartályokba kell söpörni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
FOSZFOR-PENTASZULFID ICSC: 1407
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA ~ ZÖLD KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál bázisokkal, szerves vegyületekkel és erős oxidálószerekkel. Hevesen reagál vízzel és savakkal. Ezzel kénhidrogént (lásd ICSC 0165) és foszforsavat (lásd ICSC 1008) képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. 

Képlet: P2S5
Molekulatömeg: 222.3
Forráspont: 513-515° C
Olvadáspont: 286-290° C
Sűrűség: 2.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Öngyulladási hőmérséklet: 142° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.05-? 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag súlyosan irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 mg/m3, mint TWA; 3 mg/m³ mint STEL.
EU-OEL: 1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 79).
ÁK: 1 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-104-00-1; VESZÉLY; H228 H260 H332 H373 H302 H400; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn, N; R: 11-20/22-29-50; S: (2)-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019