« vissza a keresési eredmény listához  
CIRKÓNIUMICSC: 1405 (2004 október)
Cirkónium por, pirofóros, nem stabilizált
CAS #: 7440-67-7
ENSZ #: 2008
EINECS #: 231-176-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon száraz homokot, száraz port.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
CIRKÓNIUM ICSC: 1405
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KEMÉNY FÉNYES SZÜRKÉS-FEHÉR PELYHEK VAGY SZÜRKE AMORF POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál boraxxal és szén-tetrakloriddal hevítve. Robbanásszerűen reagál alkáli fém-hidroxidokkal hevítve. 

Képlet: Zr
Atomtömeg: 91.2
Forráspont: 3577° C
Olvadáspont: 1857° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 6.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; 10 mg/m³ mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK nincs megállapítva, de adatok rendelkezésre állnak 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ számok: 1358 Cirkónium por; nedvesített; veszély osztály 4.1, csomagolási csoport II; 1932 Cirkónium reszelék, veszély osztály 4.2, csomagolási csoport III; 2009 Cirkónium, száraz, fém lemez, drót, csík késztermék, veszély osztály 4.2, csomagolási csoport III; 2858 Cirkónium, fém lemez, 18-254 mikron, veszély osztály 4.1, csomagolási csoport III.
A tiszta cirkónium szivacs pirofóros és hevesen robbanó, ha szennyezett. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 61 - Cirkónium és vegyületei, Zr-ra számítva).
ÁK: 5 mg/m³, 20 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 040-001-00-3; VESZÉLY; H260,H250; Piktogram: GHS02.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 15-17; S: (2)-7/8-43 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019