« vissza a keresési eredmény listához  
WOLFRAM (POR)ICSC: 1404 (2019 november)
CAS #: 7440-33-7
ENSZ #: 3089
EINECS #: 231-143-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes ha finoman elosztott formában van.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Remegés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
FIGYELEM
Tűzveszélyes szilárd anyag
Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
WOLFRAM (POR) ICSC: 1404
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE ~ FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel, kálium-perkloráttal és kálium-dikromáttal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős savakkal és halogénekkel. 

Képlet: W
Atomtömeg: 183.8
Forráspont: 5900° C
Olvadáspont: 3410° C
Sűrűség: 19.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: >=100° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 3 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az öngyulladási hőmérséklet részecske mérettől függően változik.
A wolfram por formában piroforos lehet megfelelő körülmények között. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019