« vissza a keresési eredmény listához  
SZULFURIL-FLUORIDICSC: 1402 (2019 november)
Szulfuril-difluorid
Kén-oxifluorid
CAS #: 2699-79-8
ENSZ #: 2191
EINECS #: 220-281-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Szívdobogás érzés. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  FAGYMARÁS ESETÉN: öblítsen bőséges vízzel. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Az orvosi ellátásra szállítás során is folytatni kell az öblítést. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. Zárja el a palackot, ha lehetséges! A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
SZULFURIL-FLUORID ICSC: 1402
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SZAGTALAN SŰRITETT VAGY CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot és kén-oxidokat. 

Képlet: SO2F2
Molekulatömeg: 102,0
Forráspont: -55.3° C
Olvadáspont: -135.8° C
Sűrűség: 3.72 g/l
Oldékonyság vízben, ml/100ml: 4-5 (oldékony)
Gőznyomás, kPa 21.1° C-on: 1700
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. Nagy koncentrációk belégzése tüdőödémát okozhat. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- Fluoridok, F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következõ műszak előtt.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019