« vissza a keresési eredmény listához  
KOVASAV, KÁLCIUM SÓ (nem rostos, <1% kristalyos szilicium)ICSC: 1401
Kálcium-szilikát szintetikus2012 június
CAS #: 1344-95-2
EINECS #: 215-710-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja fedett tartályokban 
CSOMAGOLÁS
 
KOVASAV, KÁLCIUM SÓ (nem rostos, <1% kristalyos szilicium) ICSC: 1401
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CaSiO3
Molekulatömeg: 116.1
Olvadáspont: 1250-1500° C
Sűrűség: 2 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag egészségre kifejtett hatásait vizsgálták, de ilyet nem találtak. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
The name calcium silicate is a general name referring to various compounds of calcium and silica. This ICSC is specifically for the compound listed under CAS RN 1344-95-2. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25./2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint: 1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg//m³-ben
Kvarctartalmú porok (<1 % m/m): respirábilis: 4; totális: 6.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018