« vissza a keresési eredmény listához  
KOVASAV, KÁLCIUM SÓ (nem rostos, <1% kristalyos szilicium)ICSC: 1401 (2012 június)
Kálcium-szilikát szintetikus
CAS #: 1344-95-2
EINECS #: 215-710-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja fedett tartályokban 
CSOMAGOLÁS
 
KOVASAV, KÁLCIUM SÓ (nem rostos, <1% kristalyos szilicium) ICSC: 1401
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CaSiO3
Molekulatömeg: 116.1
Olvadáspont: 1250-1500° C
Sűrűség: 2 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag egészségre kifejtett hatásait vizsgálták, de ilyet nem találtak. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A Kalcium-szilikát név különböző kalcium és szilícium vegyületek általános elnevezése. Ez az ICSC is specifikusan a 1344-95-2 CAS számú vegyületre vonatkozik. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25./2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint: 1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg//m³-ben
Kvarctartalmú porok (<1 % m/m): respirábilis: 4; totális: 6.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019