« vissza a keresési eredmény listához  
MANGÁN-OXIDICSC: 1398 (2001 október)
Trimangán-tetraoxid
Manganomangán-oxid
CAS #: 1317-35-7
EINECS #: 215-266-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
MANGÁN-OXID ICSC: 1398
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BARNA ~ FEKETE KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Mn3O4
Molekulatömeg: 228.8
Olvadáspont: 1564° C
Sűrűség: 4.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre és a központi idegrendszerre. Okozhat hörghurut, tüdőgyulladás, idegi és elme-lélektani rendellenességek iránti fokozott hajlamot (mangánizmus). Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (mint Mn, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³ mint TWA; (mint Mn respirábilis frakció): 0.05 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A természetben Hausmannit ásványként fordul elő. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 196 - mangán és szervetlen sói, Mn-ra számítva).
ÁK: 0.2 mg/m³ inh, 0.05 mg/m³ resp.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019