« vissza a keresési eredmény listához  
KOBALT(II)SZULFÁT-HEPTAHIDRÁTICSC: 1396 (2001 március)
CAS #: 10026-24-1
EINECS #: 233-334-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
KOBALT(II)SZULFÁT-HEPTAHIDRÁT ICSC: 1396
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
RÓZSASZÍN ~ VÖRÖS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 100° C felett. Így mérgező kén-oxid füstöket képez. A por reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CoSO4 . 7H2O
Molekulatömeg: 281.1
Forráspont: 420° C
Olvadáspont: 96.8° C
Sűrűség: 1.95 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 3° C-on: 60.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet a szívre, a pajzsmirigyre és a csontvelőre. Okozhat szívizom betegséget, golyvát és policitémiát. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag torzfejlődést okoz embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Co, belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (DSEN); (RSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: (mint Co, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Lásd Megjegyzések. 

MEGJEGYZÉSEK
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták, de a kobalt ionra vonatkozó adatok arra utalnak, hogy veszélyes lehet a vízi szervezetekre.
Lásd ICSC 0783. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 186 - Kobalt és szervetlen vegyületei, Co-ra számítva).
ÁK: 0,02 mg/m³. Jellemzõ tulajdonságai: i (ingerlõ anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kobalt: 0,019 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 027-005-00-0; VESZÉLY; H350i H341 H360F H302 H334 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: 1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 49-22-42/43-50/53; S: (2)-22-53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019