« vissza a keresési eredmény listához  
4-NITROBIFENILICSC: 1395 (2002 július)
p-Nitrobifenil
p-Nitrodifenil
4-Nitro-1,1'-bifenil
CAS #: 92-93-3
EINECS #: 202-204-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd: Hosszantartó vagy ismétlődő expozíció hatásai. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős redukálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
4-NITROBIFENIL ICSC: 1395
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek. Reagál erős redukálószerekkel. Ez mérgezésveszélyt okoz. 

Képlet: C12H9NO2
Molekulatömeg: 199.2
Forráspont: 340° C
Olvadáspont: 114° C
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Lobbanáspont: 143° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.77  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (bőr); A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Hasonló methemoglobinémiát okoztak, de nincs ilyen adat erre az anyagra nézve.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-039-00-3; VESZÉLY; H350 H411; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-51/53; S: 53-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019