« vissza a keresési eredmény listához  
5-METIL-3-HEPTANONICSC: 1391 (2001 március)
5-Metilheptán-3-on
3-Heptanon, 5-metil
Etil-amil-keton
Etil-szek-amil-keton
CAS #: 541-85-5
ENSZ #: 2271
EINECS #: 208-793-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  43° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  43° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős redukálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
5-METIL-3-HEPTANON ICSC: 1391
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel és erős bázisokkal. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C8H16O
Molekulatömeg: 128.24
Forráspont: 157-162° C
Olvadáspont: -56.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.82
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.3
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.267
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 43° C z.t., 57.2° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA.
MAK: 53 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 53 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 107 mg/m³, 20 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 207).
ÁK: 53 mg/m³, CK: 106 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-020-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H226 H319 H335; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 10-36/37; S: (2)-23 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019