« vissza a keresési eredmény listához  
CIANOGÉNICSC: 1390 (2001 október)
Dicián
Etán-dinitril
Oxalonitril
CAS #: 460-19-5
ENSZ #: 1026
EINECS #: 207-306-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben száraz porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Görcsök. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Torokfájás. Öntudatlanság. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
CIANOGÉN ICSC: 1390
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez, beleértve hidrogén-cianidot, szén-monoxidot és nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál savakkal. Ezzel erősen mérgező gázokat, mint hidrogén-cianid képez. 

Képlet: C2N2
Molekulatömeg: 52.04
Forráspont: -21.2° C
Olvadáspont: -27.9° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.95 (-21°C)
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 450
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.8
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Robbanási határok, térf% levegőben: 6.6-42.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.07  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat légzési elégtelenséget és ájulást. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint STEL.
MAK: 11 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-011-00-8; VESZÉLY; H220 H331 H410; Piktogram: GHS02 GHS06; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T, N; R: 11-23-50/53; S: (1/2)-23-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019