« vissza a keresési eredmény listához  
TRIMETILBENZOL (IZOMÉREK KEVERÉKE)ICSC: 1389 (2002 június)
Benzol, trimetil (izomérek)
Metilxilol
CAS #: 25551-13-7
ENSZ #: 1993
EINECS #: 247-099-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  44° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  44° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Torokfájás. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Lásd Megjegyzések. 
TRIMETILBENZOL (IZOMÉREK KEVERÉKE) ICSC: 1389
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező és irritáló füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C9H12
Molekulatömeg: 120.2
Forráspont: 165-176° C
Olvadáspont: -25 - -45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86-0.89
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.18 - 0.25
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
Lobbanáspont: 44-53° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 470-550° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.4/3.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat krónikus hörghurutot. Az anyagnak hatása lehet a vérre és a központi idegrendszerre. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA.
MAK: 100 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Lásd ICSC 1155, 1362 és 1433. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Izomérek sorszámai: 305,306).
ÁK: 100 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019