« vissza a keresési eredmény listához  
o-KLÓRSZTIROLICSC: 1388 (2002 július)
2-Klórsztirol
2-Klóretenilbenzol
1-Klór-2-etenilbenzol
CAS #: 2039-87-4
EINECS #: 218-026-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  58° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  58° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
o-KLÓRSZTIROL ICSC: 1388
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez, beleértve hidrogén-kloridot és foszgént. Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat speciális körülmények között. Az anyag polimerizálhat savak és bázisok hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H7Cl
Molekulatömeg: 138.6
Forráspont: 188.7° C
Olvadáspont: -63.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.13
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 58° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 75 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tünetek várhatóan hasonlóak a sztirol okozta tünetekhez, lásd ICSC 0073.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019