« vissza a keresési eredmény listához  
NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ), NEHÉZ ALKILÁLTICSC: 1382 (2001 március)
Alacsony forráspontú modifikált nafta
Alifás szénhidrogének, izoparaffinok
CAS #: 64741-65-7
ENSZ #: 1268
EINECS #: 265-067-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  44° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  44° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Álmosság. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Köhögés. Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ), NEHÉZ ALKILÁLT ICSC: 1382
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 


Forráspont: 172-215° C
Olvadáspont: <-30° C
Sűrűség: 0.75-0.79 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.1-0.2
Lobbanáspont: >=44° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 355° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-8.0 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció nagy koncentrációjú gőz esetén, okozhat eszméletlenséget. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ez C9-C13 naftének, izo- és n-paraffinok keveréke.
Sem az aromások, sem a hexán koncentrációja nem nagyobb 0.1 térfogat %-nál.
P megjegyzés: az EU rákkeltő osztályozás (R45) nem vonatkozik, ha a benzol tartalom kimutathatóan kevesebb, mint 0.1 térfogat%.
A nyersanyagtól és a gyártási eljárástól függően, ezen oldószer összetétele és fizikai tulajdonságai jelentősen változhatnak.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra, vagy akár néhány nap múlva jelentkeznek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 649-275-00-4; VESZÉLY; H350 H340 H304; Piktogram: GHS08; Megjegyzés: P.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-65; S: 53-45; Megjegyzés: H, P 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019