« vissza a keresési eredmény listához  
OLDÓSZER NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ) KÖZÉP, ALIFÁSICSC: 1381 (2001 március)
Kerozin desztillátum
CAS #: 64742-88-7
ENSZ #: 1268
EINECS #: 265-191-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  38° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  38° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Álmosság. Hányinger. Köhögés. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Köhögés. Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
OLDÓSZER NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ) KÖZÉP, ALIFÁS ICSC: 1381
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit és a gumit. 


Forráspont: 138-178° C
Olvadáspont: -48 - -26° C
Sűrűség: 0.75-0.82 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.2-0.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
Lobbanáspont: 38-60° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 229-260° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-6.5 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz enyhén irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció nagy koncentrációjú gőz esetén, okozhat eszméletlenséget. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a májra. Okozhat kóros működést. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Ez n- és izo-paraffinok, aromás szénhidrogének és naftének keveréke.
A benzol tartalom kisebb, mint 0.1 térfogat%
A nyersanyagtól és a gyártási eljárástól függően, ezen oldószer összetétele és fizikai tulajdonságai jelentősen változhatnak.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra, vagy akár néhány nap múlva jelentkeznek.
Lásd ICSC 0361. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 649-405-00-X; VESZÉLY; H372 (központi idegrendszer) H304; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 65; S: (2)-23-24-62; Megjegyzés: H 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019