« vissza a keresési eredmény listához  
DESZTILLÁTUMOK (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNNEL KEZELT KÖNNYŰICSC: 1379 (2013 április)
Csekély illatú paraffin oldószer
Aromátlanitott kerozin
CAS #: 64742-47-8
ENSZ #: 3082 (lásd Megjegyzések)
EINECS #: 265-149-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  66° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  66° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Fejfájás. Álmosság. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Köhögés. Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Bőrirritáló hatású
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
DESZTILLÁTUMOK (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNNEL KEZELT KÖNNYŰ ICSC: 1379
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, HALVÁNYSÁRGA, MOZGÉKONY OLAJ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: lásd Megjegyzések
Molekulatömeg: lásd Megjegyzések
Forráspont: 150-290° C
Olvadáspont: -49° C
Sűrűség: 0.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.15
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 30-60
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
Lobbanáspont: 66-67° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: > 220° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.0-6
Viszkozitás: 1.522 mm²/s 40° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz enyhén irritálja a szemet. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció nagy koncentrációjú gőz esetén, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ez egy komplex szénhidrogén-elegy, amelyet egy kőolaj-frakció katalizátor jelenlétében, hidrogénnel történő kezelésével nyernek. Főleg C9-C16 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartományuk körülbelül 150 ° C - 290 ° C (302 ° F - 554 ° F).
Ugyanezt a CAS szám számos más termék jelölésére is használatos. Az ENSZ számok, Veszélyességi osztályok és Csomagolási csoportok variációja lehetséges.
A nyersanyagtól és a gyártási eljárástól függően, ezen oldószer összetétele és fizikai tulajdonságai jelentősen változhatnak.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra, vagy akár néhány nap múlva jelentkeznek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 649-422-00-2; VESZÉLY; H304; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 38-65-51/53; S: (2)-23-24-62 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019