« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-DIKROMÁTICSC: 1368
Diammónium-dikromát (VI)
Dikrómsav, diammónium só
Ammónium-bikromát
2013 április
CAS #: 7789-09-5
ENSZ #: 1439
EINECS #: 232-143-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Torokfájás. Köhögés. Zihálás. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett nem-gyúlékony tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleskull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja az orrot
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve szerves oldószerektől, gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
AMMÓNIUM-DIKROMÁT ICSC: 1368
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
NARANCSSÁRGA ~ VÖRÖS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az oldat vízben gyenge sav. Hevesen reagál szerves oldószerekkel. 

Képlet: (NH4)2Cr2O7
Molekulatömeg: 252.1
Elbomlik 180° C-on
Sűrűség: 2.15 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 36 (jó) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a vesére és a májra. Okozhat szöveti károsodást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (as Cr(VI), inhalálható frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr); (DSEN); (RSEN).
EU-OEL: (mint Cr): 0.1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 263 Króm VI. szervetlen, oldható vegyületek).
MK: 0.05 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (rákkeltő),
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet króm: 0,043 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T+, N; H: 45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E, 3 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018