« vissza a keresési eredmény listához  
DIKVÁT-DIBROMIDICSC: 1363 (2001 október)
1,1'-Etilén-2,2'-bipiridillium-dibromid
9,10-Dihidro-8a-10a-diazoniafenantrén-dibromid
6,7-Dihidrodipiridol(1,2-a:2',1-c)pirazindiilium-dibromid
CAS #: 85-00-7
ENSZ #: 2781
EINECS #: 201-579-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Orrvérzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Fekély a szájban. Hasi fájdalom. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIKVÁT-DIBROMID ICSC: 1363
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 335° C-on. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-bromidot. 

Képlet: C12H12N2Br2
Molekulatömeg: 344.1
Elbomlik 335° C-on
Sűrűség: 1.2 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 70
Gőznyomás, Pa ?° C-on: <0.0001
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -4.60 (20°C-on) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vesére, a májra, a szív-érrendszerre és a gyomor-bél traktusra. Okozhat működés károsodást és szöveti károsodást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a szemre. Okozhat szürkehályogot. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
TLV: (respirábilis frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A toxikológiai információk azonosak a dikvát-dibromid-monohidrát (CAS 6385-62-2) és a dikvát (CAS 2764-72-9) esetében.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-089-00-1; VESZÉLY; H330 H372 H302 H319 H335 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 22-26-36/37/38-43-48/25-50/53; S: (1/2)-28-36/37/39-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019