« vissza a keresési eredmény listához  
BERILLIUM-KLORIDICSC: 1354 (2016 november)
CAS #: 7787-47-5
ENSZ #: 1566
EINECS #: 232-116-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet vízzel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Károsítja a tüdőt belélegezve
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt
Mérgező a vízi élővilágra
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BERILLIUM-KLORID ICSC: 1354
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan vízzel érintkezve. Ezzel hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Megtámad sok fémet, nedvesség jelenlétében. Hevesen reagál kén-nitridekkel. 

Képlet: BeCl2
Molekulatömeg: 79.9
Forráspont: 482° C
Olvadáspont: 399° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 71,5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A por vagy füst inhalációja okozhat kémiai tüdőgyulladást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag ismételt vagy tartós inhalációja vagy bőrrel való érintkezése által okozott túlérzékenység súlyos, granulomás tüdő betegséghez vezethet (krónikus berillium betegség). Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Be): (belélegezhető frakció): 0.00005 mg/m3, mint TWA; (bőr); (SEN); A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.0002 mg/m³ mint TWA; (bőr és légúti allergizáló); (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Rövid idejű, massziv expozíció utáni tüdőgyulladás tünetei 3 nappal később jelentkeznek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
EU-OEL: 0.0006 mg/m3 engedélyezett 2026. július 11.-ig. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 34 - Berillium és vegyületei, Be-ra számítva).
ÁK: 0,0006 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1B) b (bőrön át felszívódó).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 004-002-00-2; VESZÉLY; H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019