« vissza a keresési eredmény listához  
TRIPROPILÉN-GLIKOLICSC: 1348 (1999 október)
2-(2-(2-Hidroxipropoxi)propoxi)-1-propanol
Propanol, ((1-metil-1,2-etándiil)bisz(oxi))bisz-
[(Metiletilén)bisz(oxi)]dipropanol
CAS #: 24800-44-0
EINECS #: 246-466-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIPROPILÉN-GLIKOL ICSC: 1348
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Megtámad egyes műanyagokat. 

Képlet: C9H20O4 / CH3CHOHCH2OCH(CH3)CH2OCH(CH3)CH2OH
Molekulatömeg: 192.3
Forráspont: 271° C
Olvadáspont: <-30° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 96° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
Lobbanáspont: 141° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait vizsgálták, de ilyet nem találtak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019