« vissza a keresési eredmény listához  
PIPERONIL-BUTOXIDICSC: 1347 (1999 október)
5-[[2-(2-Butoxietoxi)etoxi]metil]-6-propil-1,3-benzodioxol
2-(2-Butoxietoxi)etil-6-propilpiperonil-éter
alfa-[2-(2-Butoxietoxi)-etoxi]-4,5-metiléndioxi-2-propiltoluol
[3,4-(Metiléndioxi)-6-propilbenzil]butil-dietilén-glikol-éter
CAS #: 51-03-6
EINECS #: 200-076-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
PIPERONIL-BUTOXID ICSC: 1347
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
OLAJSZERŰ SÁRGA ~ BARNA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C19H30O5
Molekulatömeg: 338.4
Forráspont 0.13kPa-nál: 180° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 171° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.29  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a tengeri eredetű élelemben. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019