« vissza a keresési eredmény listához  
2-ETILBUTIL-AKRILÁTICSC: 1344 (1998 november)
Akrilsav, 2-etilbutil-észter
2-etilbutil-akrilát
CAS #: 3953-10-4
ENSZ #: 1993
EINECS #: 223-546-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!    Használjon vízpermetet.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
2-ETILBUTIL-AKRILÁT ICSC: 1344
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. 

Képlet: C9H16O2 / CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)2
Molekulatömeg: 156.2
Olvadáspont: -57° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 226
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 52° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Lásd Megjegyzések. 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határokra nincs adat az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és a lobbanáspontja < 55°C.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták de az n-hexil akrilát ICSC1288 toxikus a vízi élőlényekre.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019