« vissza a keresési eredmény listához  
DIBUTIL-AMINICSC: 1337 (2019 november)
Di-n-butil-amin
n-dibutil-amin
n-butil-1-butánamin
CAS #: 111-92-2
ENSZ #: 2248
EINECS #: 203-921-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  47° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős savakkal vagy erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.  47° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, vizet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedje be inert adszorbenssel vagy homokkal. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorr
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIBUTIL-AMIN ICSC: 1337
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag erős bázis. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad egyes fémeket és egyes műanyagokat. A vízes oldat lassan marja az üveget. 

Képlet: C8H19N / (CH3CH2CH2CH2)2NH
Molekulatömeg: 129.3
Forráspont: 159° C
Olvadáspont: -59° C
Sűrűség (20° C-on): 0.76 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.35 (kissé oldódik)
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-?
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.27
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
Lobbanáspont: 47° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.83
Öngyulladási hőmérséklet: 260° C
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz érintkezése a szemmel látászavart okozhat. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-049-00-0; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332 H312 H302; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019