« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRTOLURONICSC: 1327 (2005 október)
3-(3-Klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid
CAS #: 15545-48-9
EINECS #: 239-592-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.   

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős bázisoktól, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLÓRTOLURON ICSC: 1327
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez. Reagál erős savakkal és erős bázisokkal. 

Képlet: C10H13ClN2O
Molekulatömeg: 212.7
Olvadáspont: 148.1° C
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.0074 (nagyon csekély)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Vese és máj daganatokat figyeltek meg egerekben nagy dózisoknál.
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-105-00-5; FIGYELMEZTETÉS; H351 H361d H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 40-63-50/53; S: (2)-26-36/37-46-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019