« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM-KLORIDICSC: 1317 (2000 november)
Króm(II)-klorid
Króm-diklorid
CAS #: 10049-05-5
EINECS #: 233-163-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.   
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: P2 szűrőbetétes légzőkészülék ártalmas részecskék ellen. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KRÓM-KLORID ICSC: 1317
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
NAGYON HIGROSZKÓPOS VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Az anyag zárt térben, csökkentheti az oxigén tartalmat. Reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: CrCl2
Molekulatömeg: 122.9
Forráspont: 1300° C
Olvadáspont: 824° C
Sűrűség: 2.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 189 - Egyéb szervetlen krómvegyületek (a Cr VI vegyületek kivételével.) Cr-ra számítva).
ÁK: 0,5 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019